021-84223

بیمه شخص ثالث


اطلاعات هویتی بیمه گزار

نام:
نام خانوادگی:
کد ملی:
تاریخ تولد:
شماره موبایل:
شماره تلفن ثابت:

اطلاعات خودرو

کمپانی سازنده:
مدل خودرو:
نوع خودرو:
سال ساخت:
تاریخ شروع بیمه نامه قبلی:
تاریخ پایان بیمه نامه قبلی:

تخفیفات و خسارات

راهنمای تخفیفات:
درصد تخفیف ثالث:
درصد تخفیف راننده:
تعداد خسارت مالی:
تعداد خسارت جانی:
تعداد خسارت راننده:

پوشش های بیمه نامه

تعهد جانی:
تعهد راننده:

تعهد مالی:
-میلیون ریال


ایمیل
تصویر کارت خودرو
تصویر گواهینامه