021-84223


بیمه مراکز معاینه فنیپوشش ها و سرمایه های بیمه نامه
نوع پوشش سرمایه (ريال)
غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه (ماه عادی) 4,800,000,000
غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه (ماه حرام) 6,400,000,000
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه 32,000,000,000
هزینه پزشکی هر نفردر هر حادثه 100,000,000
هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه 500,000,000
غرامت مالی در هر حادثه 400,000,000
غرامت مالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه 1,600,000,000
حق بیمه خودروهای سنگین با احتساب مالیات 65,400
حق بیمه خودروهای سبک با احتساب مالیات 27,250