021-84223


بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان


اطلاعات هویتی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
شماره موبایل
شماره تلفن ثابت


اطلاعات ساختمان

استان
شهر
کدپستی
نشانی محل مورد بیمه
تعداد واحد ها
سقف تعهدات فوت و نقص عضو
سقف تعهدات مالی
مبلغ به میلیون ریال وارد شود. مثال: 25،000،000 ریال به صورت 25 وارد شود
هزینه پزشکی در هر حادثه :
100 میلیون ریال به ازای هر شخص

آیا در ساختمان مورد بیمه، موارد ذیل وجود دارند؟

سرایداری
سالن ورزشی
سالن اجتماعات
نگهبانی
فضای بازی

تخفیف

کد تخفیف

توضیحات
لطفا عکس بیمه نامه سال قبل را بارگزاری نمایید
(لطفاً تصویر بیمه نامه سال قبل را بارگزاری نمایید)
ایمیل