021-84223


بیمه آتش سوزي مجتمع مسکوني


اطلاعات هویتی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
تاریخ تولد
شماره موبایل
شماره تلفن ثابت


اطلاعات ساختمان

مساحت کل واحد ها
مساحت مشاعات
تعداد طبقات
تعداد واحد ها
تعداد انباری
مساحت هر انباری
تعداد پارکینگ
مساحت هر پارکینگ
نوع سازه
بتنی
فلزی
ارزش تاسیسات
(ارزش را بر حسب میلیون ریال وارد نمایید)
ارزش تجهیزات
(ارزش را بر حسب میلیون ریال وارد نمایید)
استان
شهر
کدپستی از
کدپستی تا
*در صورت داشتن یک کد پستی، همان را در هر دو قسمت وارد کنید
نشانی محل مورد بیمه

ارزش ساخت هر مترمربع

* بیانگر مبلغی است که شرکت بیمه در صورت تخریب ساختمان، به ازای هر مترمربع به زیان دیده پرداخت می نماید.


-میلیون ریال


پوشش های درخواستی

آتش سوزی، صاعقه و انفجار
زلزله و آتشفشان
سیل

تخفیف

کد تخفیف

توضیحات
تصویر بیمه نامه قبلی
(لطفاً تصویر بیمه نامه سال قبل را بارگزاری نمایید)
ایمیل